Vob ta pozisyon virmanları

[COLOR=red]ayvayı yedik pasta filanda yalan oldu artık![/COLOR]

VOB TA POZİSYON VİRMANLARI BUGÜNDEN İTİBAREN YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞ.

21 Ağustos 2009 CUMA
Resmî Gazete
Sayı : 27326

YÖNETMELİK

Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığından:

VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 27/3/2004 tarihli ve 25415 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası Yönetmeliğinin 37 nci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Borsa işlemi neticesinde veya pozisyon transferi ile devralınarak oluşan açık pozisyonlardan doğan hak ve yükümlülükler, sözleşmenin bu Yönetmelikte açıklanan ters işlem ile Borsada kapatılması, vadesinin gelmesi veya pozisyon transferiyle sona erer. Bunun dışında, sözleşmelerin veya açık pozisyonlardan doğan hak ve yükümlülüklerin bu Yönetmeliğin pozisyon transferine ilişkin hükümleri hariç Borsa içinde veya dışında başka bir yolla satılması veya devri mümkün değildir.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 91 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.
“Özel şartlara tabi pozisyon transferi
Madde 91/A – Borsada alım/satım emrini vererek işlemi gerçekleştiren üye ile teminatların ve açık pozisyonların tutulduğu üyenin farklılaştırılabilmesine imkan tanınması amacıyla gerçekleştirilen pozisyon transferi işlemleri özel şartlara tabi pozisyon transferi işlemleridir.
Özel şartlara tabi pozisyon transferi işlemlerinin tarafları arasında sözleşme imzalanması zorunludur. Söz konusu sözleşmenin asgari unsurları ile diğer uygulama esasları Borsa Yönetim Kurulu’nun uygun görüşü ile Takas Merkezi tarafından belirlenir. özel şartlara tabi pozisyon transferine konu olabilecek işlemleri yatırımcı grubu bazında sınırlandırmaya Borsa Yönetim Kurulu yetkilidir.
Özel şartlara tabi pozisyon transferi yoluyla devralınan pozisyonlar ve teminat hesaplarından doğan hak ve yükümlülükler bu Yönetmelik uyarınca Borsa işlemi neticesinde oluşan açık pozisyonlardan doğan hak ve yükümlülüklerle aynı kapsamda değerlendirilir. Borsa işlemi neticesinde oluşan hak ve yükümlülükler, Borsada alım satım emrini vererek işlemi gerçekleştiren üye tarafından açık pozisyonların özel şartlara tabi pozisyon transferi yoluyla diğer üyeye devredilmesine kadar işlemi gerçekleştiren üyeye, özel şartlara tabi pozisyon transferi işleminden sonra ise açık pozisyonların tutulduğu üyeye aittir.”
MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası Anonim Şirketi Yönetim Kurulu yürütür.

vahşi batıda Bear_Bull yazmış.

Bu Da Dikkatini Çekebilir

Shortları haftaya rahatlayacak bir yapı hazırlamış

Shortları haftaya rahatlayacak bir yapı hazırlamış ayu pala…aktif olması dileğiyle…

Disiplinli bir trader terste kalmaz

şimdi efendi düzde kaldın keyfin yerinde , terste kalsaydın böyle konuşmazdın demeyin please   disiplinli bir …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *