SPK, Doğan Gazetecilik’in Vatan Gazetesi’ni alma işlemini olumsuz karşıladı

SPK CEZA YAĞDIRDI ayrıca 30 bin TL para cezası verdi.

Doğan Gazetecilik AŞ’ye para cezası
SPK, Doğan Gazetecilik AŞ’nin aynı süreçte Bağımsız Gazetecilik Yayıncılık A.Ş’yi satın alma işlemini olumsuz karşıladı
20 Ağustos 2009 Perşembe, 19:03
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Doğan Gazetecilik A.Ş’ye Vatan
Gazetesi’nin satın alınması sürecinde özel durumların kamuya
açıklanması ilişkin esaslar tebliğine aykırılıktan dolayı toplam 30 bin
lira para cezası verildi.

Kurul, Doğan Gazetecilik A.Ş’nin aynı süreçte bağımsız Gazetecilik Yayıncılık A.Ş’yi satın alma işlemini olumsuz karşıladı.

SPK’nın haftalık bültenine göre, Işıklar Ambalaj Sanayi ve Ticaret
A.Ş’nin 200 milyon liralık kayıtlı sermaye tavanı içinde 116 milyon
liralık çıkarılmış sermayesinin Kurul’un duyurusu kapsamında 30 milyon
liraya azaltılması ve eşanlı olarak tamamı nakden karşılanmak suretiyle
70 milyon liraya artırılması nedeniyle ihraç ve halka arz edilecek
toplam 40 milyon lira nominal değerli paylarının Kurul kaydına alınması
talebine ilişkin olarak, şirketin 116 milyon liralık çıkarılmış
sermayesinin 30 milyon liraya azaltılması talebinin olumlu
karşılanmasına ve sermaye azaltımına konu 86 milyon lira nominal
değerli şirket paylarının Kurul kaydından çıkarılmasına karar verildi.

Kurul tarafından şirketin 200 milyon lira tutarındaki kayıtlı sermaye
tavanı içinde, sermaye azaltımı sonucu ulaşılacak 30 milyon lira
tutarındaki çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak üzere 70
milyon liraya artırılacak olması nedeniyle ihraç ve halka arz edeceği
toplam 40 milyon lira nominal değerli paylarının Kurul kaydına
alınmasına ilişkin talebi, sermaye azaltım işlemlerinin usulüne uygun
olarak sonuçlandırılması koşuluyla olumlu karşılanması kararlaştırıldı.

Yapılacak sermaye azaltımının bilanço açığını aşan kısmı olan 16 milyon
673 bin 236 liranın bundan sonra Kurul düzenlemeleri çerçevesinde
hazırlanacak mali tablolarda özkaynaklar içinde ayrı bir hesapta
gösterilmesi, söz konusu hesabın oluşumuna ilişkin olarak dipnotlarda
gerekli açıklamaların yapılması gerektiği ve söz konusu fonun yalnızca
bedelsiz sermaye artırımı ve ileride oluşacak zararların mahsubu ile
münhasır olmak üzere kullanılabileceği hususlarında şirketin
bilgilendirilmesine karar verildi.

Doğan Gazetecilik A.Ş. tarafından Vatan Gazetesi’nin isim ve imtiyaz
hakkına sahip Bağımsız Gazeteciler Yayıncılık A.Ş’nin sermayesinin
yüzde 40,16’sını temsil eden hisse senetlerinin ve Bağımsız Gazeteciler
Yayıncılık A.Ş’nin sermayesinde bakiye yüzde 59,84 oranında paya sahip
Kemer Yayıncılık ve Gazetecilik AŞ’nin sermayesini temsil eden hisse
senetlerinin tamamının satın alınması işlemlerine ilişkin olarak,
Kurul’un ”Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar
Tebliği”ne aykırı olarak, şirketin özel durum açıklamasında Deloitte
& Touche Danışmanlık Hizmetleri A.Ş (DTD) tarafından hazırlanan
değerleme raporunda, Bağımsız Gazeteciler Yayıncılık A.Ş. ve Kemer
Yayıncılık ve Gazetecilik A.Ş’nin değerlerinin tespitine ilişkin olarak
”Temel” ve ”Alternatif” senaryolar sonucunda ulaşılan sonuçlar ve
benzer şirketler yöntemine göre hesaplanan değerler hakkında hiçbir
açıklama yapılmaması ve açıklamada yalnızca Bağımsız Gazeteciler
Yayıncılık A.Ş’nin İndirgenmiş Nakit Akım (İNA) yöntemine dayalı temel
senaryoya ilişkin değerleme sonucuna yer verilmesi, ancak bu rakamın da
hatalı olarak Kemer Yayıncılık ve Gazetecilik A.Ş’nin özkaynak değeri
olarak açıklanması nedeniyle Sermaye Piyasası Kanunu’nun ilgili maddesi
uyarınca Doğan Gazetecilik A.Ş’ye 15 bin lira idari para cezası
verilmesine karar verildi.

Kurul’un Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar
Tebliği’ne aykırı olarak şirketin 8 Mayıs 2008 tarihli özel durum
açıklamasında, Bağımsız Gazeteciler Yayıncılık A.Ş. ve Kemer Yayıncılık
ve Gazetecilik A.Ş’ye ilişkin olarak Rekabet Kurulu kararının
etkilerinin görülmesi amacıyla Kurulca talep edilen değerleme
raporunun, ”İşletme Birleşmeleri” başlıklı UFRS 3 standardı
kapsamında hazırlandığı ve rutin bir çalışma olduğu, 29 Nisan 2008
tarihli yazıda tamamlama tarihi verilmiş olmasına rağmen bu çalışmanın
satın alma tarihinden itibaren 1 yıllık bir süre içinde
gerçekleştirilebilecek olduğu yönünde gerçeği yansıtmayan ifadeler
bulunması nedeniyle de 15 bin lira idari para cezası verilmesi
kararlaştırıldı.

DTD tarafından hazırlanan 30 Mayıs 2007 tarihli değerleme raporu ile 13
Mart 2008 tarihli değerleme raporunda tespit edilen tüm değerlere, bu
değerlerin nasıl hesaplandığına ilişkin açıklamalara, Vatan
Gazetesi’nin pazar payı, döviz kurlarındaki değişim, internet
sitelerinin dikkate alınması ve diğer varsayım farklılıkları ile bu
farklılıkların şirketin nihai değerine etkisine ilişkin bilgileri de
içerecek şekilde her iki değerleme raporu arasındaki farklara ve 13
Mart 2008 tarihli değerleme raporunda bulunan temel senaryo ile
alternatif senaryo arasındaki varsayım farlılıklarına ve bu
farklılıkların şirket değerine etkisine ilişkin detaylı bir özel durum
açıklamasının, kamuya duyurulmak üzere ivedilikle Kamuyu Aydınlatma
Platformu’na (KAP) gönderilmesi gerektiği hususunda şirketin
bilgilendirilmesine karar verildi.

Kurul tarafından söz konusu değerleme raporlarında tespit edilen şirket
değerlerinin nasıl hesaplandığı hakkındaki açıklamalara, Vatan
Gazetesi’nin pazar payı, döviz kurlarındaki değişim, internet
sitelerinin dikkate alınması ve diğer varsayım farklılıkları ile bu
farklılıkların şirketin nihai değerine etkisine ilişkin bilgileri de
içerecek şekilde her iki değerleme raporu arasındaki farklara ve 13
Mart 2008 tarihli değerleme raporunda yer alan temel senaryo ve
alternatif senaryo arasındaki varsayım farlılıklarına ve bu
farklılıkların şirket değerine etkisine ilişkin olarak, yapılacak ilk
genel kurul toplantısında ortaklara detaylı olarak bilgi verilmesi, her
iki değerleme raporunun da ortakların incelemesine sunulması ve
yapılacak ilk genel kurul toplantısına kadar şirketin internet
sitesinde yayınlanması ve bu siteye ilişkin internet adresinin İMKB
Günlük Bülteni’nde yayınlanmak üzere özel durum açıklaması ile KAP’a
gönderilmesi gerektiğinin Şirkete bildirilmesi kararlaştırıldı.

Şirket tarafından Bağımsız Gazeteciler Yayıncılık A.Ş. ve Kemer
Yayıncılık ve Gazetecilik A.Ş. paylarının Rekabet Kurulu’nun Şartlı
kararına rağmen, bu karardan önce belirlenen fiyat üzerinden satın
alınması ve bu şirketlerin değerleri hakkında kamuya yapılan
açıklamaların eksik ve yanıltıcı nitelikte olması sebepleriyle zarara
uğrayan ortakların, yasal koşulların oluşması halinde, Türk Ticaret
Kanunu’nun ilgili maddesi uyarınca dava açabilecekleri hususunda
bilgilendirilmelerini teminen İMKB Günlük Bülteni ve Kurul Haftalık
Bülteni’nde duyuru yapılması karara bağlandı.

Deloitte & Touche Danışmanlık Hizmetleri A.Ş’nin, bağımsız bir
kaynak tarafından doğrulanmayan önemli bilgilere güvenmemesi gerektiği,
herhangi bir peşin hüküm içeren mesnetsiz sonuçlara veya değeri korumak
yahut maksimize etmek için böyle bir peşin hükmün gerekli olduğu
düşüncesini yansıtan rapor sonuçlarına dayanmaması veya bunları
kullanmaması gerektiği ve analiz, görüş ve varılan sonuçları, anlamlı,
yanıltıcı olmayan ve objektifliğe etki edebilecek her şeyi açıklayan
raporlar aracılığı ile geliştirip iletmesi gerektiği hükümlerine aykırı
hareket etmesi nedeniyle ilgili tebliğe uyum konusunda gereken azami
dikkat ve özenin gösterilmesi hususunda uyarılmasına karar verildi.

Kurul tarafından Doğan Gazetecilik A.Ş’nin Türk Ticaret Kanunu’nun
ilgili maddesi, Kurumlar Vergisi Kanunu’nun (KVK) maddeleri ve Kurulun
”Birleşme İşlemlerine İlişkin Esaslar Tebliği” hükümlerine göre
Bağımsız Gazeteciler Yayıncılık A.Ş’yi devralma suretiyle birleşme
talebi ile ilgili olarak, Rekabet Kurulu’nun Bağımsız Gazeteciler
Yayıncılık A.Ş. paylarının satın alma işlemine ”şartlı onay” veren
kararına ilişkin mahkeme süreci tamamlanmadığından sürecin
belirsizlikler içermesi nedeniyle söz konusu talebin bu aşamada olumsuz
karşılanması karara bağlandı.

Öte yandan, yönetim kurulunun kar dağıtımına ilişkin teklifini, SPK’nın
ilgili kararına aykırı şekilde, olağan genel kurul toplantısından en az
15 gün önce ortakların incelemesine sunulmak üzere kamuya duyurmayan
Carrefoursa Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş. ve Marshall Boya ve
Vernik Sanayii A.Ş’ye 16 bin 800 lira tutarında idari para cezası
uygulanmasına karar verildi.

Finansbank A.Ş’nin kurucusu olduğu Refleks B Tipi Karma Fon’un, Refleks
B Tipi Değişken Fona dönüştürülmesi nedeniyle yapılacak içtüzük
değişikliğine izin verilmesine karar verildi.

Ateşan Aybars Portföy Yönetimi A.Ş’nin portföy yöneticiliği yetki belgesinin iptal edilmesi kararlaştırıldı.

Petrol Ofisi A.Ş. hisse senedinin piyasasında gerçekleŞtirilen
işlemlerin incelenmesi sonucunda, 26 Şubat 2009-5 Mart 2009 döneminde
Petrol Ofisi hisse senedinde gerçekleştirilen Sermaye Piyasası Kanunun
ilgili maddesinde tanımlanan suçun unsurlarını içeren fiilleri
nedeniyle Mehmet Akdere, Bekir Sani Karayal, Murat Aksoy, Hüseyin Uğur
Aksoy, Levent Ağan, Esra Sedef Tekin, Hüseyin Kemal Kavak, Murat
Bellici, Ahmet Akdere, Murat Kaan Dilber, Banu Fettin ve Murat Çimen
hakkında SPK’nun ilgili maddesi uyarınca Cumhuriyet Savcılığı’na suç
duyurusunda bulunulmasına karar verildi.

Ayrıca, söz konusu kişiler hakkında sürekli olarak borsalar ve
teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem yapma yasağı getirilmesi de
karara bağlandı. Esra Sedef Tekin’in sahip olduğu tüm lisansların iptal
edilmesine karar verildi.

Bu Da Dikkatini Çekebilir

Shortları haftaya rahatlayacak bir yapı hazırlamış

Shortları haftaya rahatlayacak bir yapı hazırlamış ayu pala…aktif olması dileğiyle…

Disiplinli bir trader terste kalmaz

şimdi efendi düzde kaldın keyfin yerinde , terste kalsaydın böyle konuşmazdın demeyin please   disiplinli bir …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *